Každý z nás putuje cestou životom. Je to cesta jednotlivca, ktorá podlieha nemenným vyšším zákonom. Mnoho ľudí vie, alebo aspon tuší, kde by mal byť cieľ tejto cesty. Ale vieme, ako sa k tomuto cieľu dostať? Myslíme si, že nevieme. Ľudský duch sa už natoľko odklonil od pravého poznania a natoľko utlmil svoje duchovné vyciťovanie, že o pravej ceste vie, či tuší už len veľmi málo. Pritom je ale logické, ak chceme dôjsť do cieľa svojej cesty, aby sme vedeli určiť a rozpoznať správny smer, aby sme nezablúdili, nezahynuli. Napríklad, pri pozemskom cestovaní nám pomáha kompas, mapa, cestovný poriadok, či iný popis cesty a jej okolia, informácie o krajine, vedomosť o možných nebezpečenstvách, znalosť jazyka, zákonov a zvykov, a pod. Ak sú tieto pomôcky dobré, a vieme ich použiť správne v pravý čas, ako podporu nášho dobrého chcenia, tak vytvárame dobrý predpoklad k dosiahnutiu cieľa.
     Naša cesta vzostupu ku svetlu je však cestou ducha, cestou poznania zákonov života. Človek je duchovno-bytostný jedinec, takže naše putovanie sa neodohráva iba tu v hmote na zemi, ale zároveň sa „premieta“ do vyšších úrovní, odkiaľ sa pre nás odvíja budúcnosť v zmysle pravidla „zaseješ zrno, zožneš klas“. Hmota nám dáva možnosť prejaviť sa, dáva možnosť skúšať, spoznávať, učiť sa.

     Aj na duchovnej ceste vzostupu potrebujeme „mapu“, aby sme nezablúdili. Súčasťou našej cesty je učenie sa rozpoznať dobré od zlého, očistiť sa od všetkého nečistého, narovnať pokrivené, odčiniť zlé. Všetko nečisté, zlé, neušľachtilé, je pre nás záťaž, ktorá nám nedovolí kráčať ľahko a slobodne nahor. Všetky nepravdy sú bludné slepé cesty, na ktorých strácame drahocenný čas, a kde môžeme zahynúť. Máme s najhlbšou pokorou kráčať v láske, pravde a čistote s vrúcnou vierou a láskou k Stvoriteľovi a s rýdzim čistým chcením.

Za základný a jediný ucelený zdroj  pravdy, poznania a múdrosti považujeme

Posolstvo Grálu - Vo svetle Pravdy
od Abdrushina.

Posolstvo Grálu je dokonalou „mapou“, pomocou ktorej  každý človek, ktorý sa v nej naučí správne čítať, môže neomylne nájsť pravú cestu, a všetko potrebné a nevyhnutné, čo k jeho ceste patrí. Posolstvo Grálu je dokonalým vyučujúcim a rozvíjajúcim celkom bez medzier. Ten, kto nesie pokorne v sebe rýdzu túžbu po pravde, ten z Posolstva Grálu smie získať úplne všetko pre možnosť svojho vzostupu.
     Posolstvo Grálu je nadpozemským kompasom, opora pútnika za Svetlom. Posolstvo Grálu je dar, ktorého hodnotu ešte nik z nás ani netuší.

Je na každom jednotlivcovi, ako tento dar, tento zdroj poznania použije. Teória, ani tá najdokonalejšia, nestačí. Musí sa prejaviť v cite, v skutkoch, v myšlienkach, v slovách. Iba vtedy, ak človek pravé poznanie zužitkuje vo všetkej praxi života bezo zbytku, iba vtedy naozaj získa.

Nech sa nám to všetkým darí !

S láskou  Ľubomír Textoris